Walne zgromadzenie 27.03.19

Savska 24/36

Walne zgromadzenie 27.03.19

Walne zgromadzenie
Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „Mikołaj Kopernik” w Zagrzebiu

Z uwagi na zbliżające się wybory na Przedstawiciela mniejszości narodowych przesyłam uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia PTK „M. Kopernik” w środę 27.03.2019 o godz. 18.00 w siedzibie Towarzystwa ulica Savska 34/36.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i spis obecnych
2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia
3. Wybór trzyosobowego roboczego prezydium i protokolanta
4. Ustalenie porządku obrad
5. Sprawozdanie przewodniczącej o działalności Towarzystwa w ciągu minionego roku
6. Sprawozdanie finansowe
7. Dyskusja o sprawozdaniach
8. Przyjęcie sprawozdania finansowego przez Komisję Nadzorczą
9. Propozycja ramowego planu aktywności w następnym roku
10. Przyjęcie ramowego programu aktywności w następnym roku
11. Prezentacja kandydatur na Przedstawiciela mniejszości polskiej miasta Zagrzebia i jego zastępcę.
12. Wybór kandydata PTK „M. Kopernik“ na Przedstawiciela mniejszości polskiej miasta Zagrzebia i jego zastępcę.
13. Zamkniecie Walnego Zgromadzenia